Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental

Visor del tractament d’aigües residuals urbanes

 


Instruccions d’ús

Per consultar la llegenda del plànol, accedir a “Map & Tools” > “Layers & Legend”. També es pot desplegar la llegenda fent clic sobre aquesta icona:

Per activar i desactivar les capes es clicaràn els requadres en blanc situats a l’esquerra de cada capa. Una capa es troba activa si dins el requadre apareix el símbol ✓. Recorda; les primeres quatre capes es superposen entre si, per tant, si la primera capa està activada no es podran veure les demés.

Per consultar el nom d’una depuradora i les característiques de l’indicador que estigui activat només fa falta clicar a sobre de la depuradora i tot seguit apareixerà una finestra amb el títol “Feature Info”:

Per consultar informació addicional sobre la depuradora (habitants equivalents “he” o valors dels indicadors per anys anteriors) s’ha de fer clic sobre el nom de la depuradora i tot seguit apareixerà una taula amb aquesta informació.


 

El visor de tractament d’aigües residuals urbanes de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental integra un total de quatre indicadors que resumeixen els paràmetres principals de l’aigua d’entrada i sortida de les depuradores a càrrec de l’Agencia i la capacitat d’aquestes per assumir el cabal d’aigua a depurar. Els indicadors són:

 • Dimensionament de la depuradora (mesos amb excedent de cabal): Classifica les depuradores en funció del seu dimensionament constructiu respecte el cabal d’aigua que han de tractar d’acord amb el seu disseny. S’estableix una classificació de les depuradores depenent dels mesos on el cabal d’entrada a la EDAR supera el 20% del cabal de disseny d’aquesta.
  • Dimensionament adequat: cap mes es supera el 20% del cabal de disseny
  • Dimensionament poc deficient: es supera entre 1 i 3 mesos
  • Dimensionament deficient: es supera entre 4 i 6 mesos
  • Dimensionament molt deficient: es supera entre 7 i 12 mesos
 • Qualitat aigua depurada: Classifica les depuradores en funció dels criteris de compliment estipulats al “Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas”. Llindars i rendiment:

 

Paràmetre Concentració màxima % mínim de reducció
Demanda bioquímica d’oxigen a 5 dies (DBO5) 25 mg O2/L 90%
Demanda química d’oxigen (DQO) 125 mg O2/L 75%

 

 

 • Qualitat aigua residual de clavegueram municipal: Classifica les depuradores en funció del compliment de l’aigua d’entrada del clavegueram municipal segons els llindars de qualitat de l’aigua d’abocament a la xarxa de clavegueram establerts al Pla Hidrològic de les Illes Balears (PHIB) o a les ordenances municipals. Llindars:

 

Paràmetre Concentració màxima
Demanda bioquímica d’oxigen a 5 dies (DBO5) 750 mg O2/L
Demanda química d’oxigen (DQO) 1500 mg O2/L
Sòlids en suspensió (SS) 750 mg/L

 

 

 • Salinitat aigua residual de clavegueram municipal: Classifica les depuradores en funció de si l’aigua que arriba a la depuradora provinent del clavegueram municipal compleix o no amb els llindars de salinitat establerts per a la seva reutilització per usos agrícoles. Llindar:

 

Paràmetre Valor màxim
Conductivitat 3 mS/cm